آگهي تجديد مناقصه ریزش برداری، لایروبی، کول گذاری قنات بركي سينقان

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دليجان در نظر دارد عمليات اجرائي پروژه زير را به شركتها و پيمانكاران داراي صلاحيت با ظرفيت كاري آزاد واگذار نمايد. از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه به دبيرخانه كميسيون معاملات شهرستان مراجعه فرمايند.

1- واجدين شرايط مي توانند بعد از بازديد از محل پروژه، اسناد و مدارك مورد نياز مناقصه شامل پيشنهاد قيمت و ... را تا پايان وقت اداري مورخ 16/11/92 به دبير خانه كميسيون معاملات(مسئول امور مالي) شهرستان تحويل و رسيد دريافت نمايند.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه ضمانت نامه بانكي يا سفته ميباشد.

3- پس از ابلاغ برنده از سوي كارفرما چنانچه برنده اول تا ده روز از انعقاد قرارداد امتناع كند و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.

رديف

موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه

برآورد اوليه(ريال)

مبلغ تضمين(ريال)

رشته و رتبه مرتبط

1

ریزش برداری، لایروبی، کول گذاری قنات بركي سينقان

99326129

5000000

آب، کاوشهای زیرزمینی

 

كميسيون معاملات جهاد كشاورزي شهرستان دليجان